,

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí  stavebného konania a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pod kostolom v intraviláne obce Vydrník“

 Obec Vydrník ako špeciálny stavebný úrad podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom konania a súčasne   u p ú š ť a  od ústneho pojednávania, nakoľko sú špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto v zmysle ust. § 61 ods. 3 stavebného zákona u r č u j e lehotu pre uplatnenie námietok účastníkov konania do: 15.03.2022. Zároveň upozorňuje účastníkov konania, že na neskoršie podané námietky sa neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť počas stanovenej lehoty na Obecnom úrade vo Vydrníku so sídlom Vydrník č. 55, 059 14 Spišský Štiavnik, v úradných dňoch (utorok, štvrtok) v úradných hodinách.

Tlač