,

Verejná vyhláška

Opätovné oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a stanovenie lehoty pre uplatnenie námietok účastníkov konania na stavbu: „Rodinný dom – novostavba“

Ján Žiga, Vydrník č.22

 

 

Tlač