,

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho pojednávania

slovak telekom   suptel

 

Tlač