Rozhodnutie

odstránenie stavby: „RODINNÝ DOM“ s. č. 8, na pozemku parc. č. 878/2 (reg. „C“) v kat. území Vydrník

 

Tlač