Obec Vydrník vyhlasuje výberové konanie na 6 (šesť) pracovných miest člena miestnej občianskej poriadkovej služby  –  MOPS

Výberové konanie sa uskutoční dňa  16. februára  2022 (streda)  o 9,00 hod.

v priestoroch  zasadacej miestnosti Obecného úradu vo Vydrníku

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.02.2022 o 12:00 hod.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie MOPS v obciach – NEOTVÁRAŤ”.

Ďalšie informácie nájdete v prílohe…

Tlač