Obec Vydrník v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona 552/2003 Z.z. o výkone a práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Vydrník č. 121, Vydrník.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy: 
– vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných                  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z., ktorou sa                 ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– zaradenie do karierového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec podľa §39 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a                          odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.

Iné kritéria:
 – bezúhonnosť
– zdravotná spôsobilosť
– ovládanie štátneho jazyka
– organizačné a riadiace schopnosti
– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
– znalosť príslušnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:
– prihláška do výberového konania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– overené kópie dokladov o vzdelaní a o zaradení do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
– potvrdenie zamestnávateľa o dĺžke pedagogickej činnosti
– písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
– lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
– písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Uzávierka prijímania prihlášok je 3.6.2022 do 14.00 hodiny.  Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – ZŠ s MŠ, Vydrník 121, Neotvárať  “ posielajte poštou alebo doručte osobne na adresu zriaďovateľa Obec Vydrník, Vydrník č.55, 059 14 

Upozornenie: rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!!!

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Vydrníku, dňa 12.5.2022

                                                                                                                                 Mgr. Jozef Bizoň
                                                                                                                                     starosta obce

Tlač