,

Návrh VZN Obce Vydrník 5/2020

Návrh VZN Obce Vydrník 5/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 20201 v obci Vydrník

Tlač