,

Návrh VZN Obce Vydrník 4/2020

Návrh VZN Obce Vydrník 4/2020

o premávke na pozemných komunikáciách na území obce Vydrník

Tlač