,

VZN Obce Vydrník 5/2020

VZN Obce Vydrník 5/2020

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v Obci Vydrník

Tlač