Všeobecne záväzné nariadenie Obce Vydrník č. 1/2022
o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023 v Obci Vydrník

Tlač