Hlavný cieľom projektu je zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Projekt bude trvať od septembra 2019 do augusta 2021.

Nenávratný finančný príspevok: 193 501,60 EUR

Projekt je dopytovo – orientovaný.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Zároveň si môžete pozrieť oficiálny dokument priamo tu:

Tlač