Zverejnenie zámeru odpredaj nehnuteľného majetku obce Vydrník, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Obec Vydrník na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva  č.288/2022 dňa 04.05.2022 v súlade s § 9a, ods. 8 písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať obecný nehnuteľný majetok.

Tlač