Obec  Vydrník v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce zverejňuje zámer nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva

File
pdf ZÁMER_
Tlač